Hamaki i fotele hamakowe objęte sprawiedliwym handlem!

Wiele osób nie do końca rozumie, jak działa koncepcja sprawiedliwego handlu. Czym różnią się od siebie znak Fairtrade Max Havelaar i marki, takie jak Fairtrade Original, Amazonas czy Naya Nayon? I jak monitorowane są produkty sprawiedliwego handlu?

Sprawiedliwy handel

Produkty sprzedawane pod znakiem sprawiedliwego handlu są kupowane od wytwórców z krajów trzeciego świata po godziwej cenie. Ponieważ produkty w ramach sprawiedliwego handlu mają kluczowe znaczenie dla promocji zrównoważonego rozwoju eksportu z krajów słabiej rozwiniętych do krajów zachodnich, proces ich produkcji musi spełniać szereg kryteriów.

Kryteria sprawiedliwego handlu

Produkt ma oznaczenie sprawiedliwego handlu tylko wtedy, gdy spełnia kryteria sprawiedliwego handlu. Po pierwsze, nabywca produktów w ramach sprawiedliwego handlu musi zapewnić wytwórcy płacę na co najmniej minimalnym poziomie zapewniającym utrzymanie. Na plantacjach i w fabrykach obowiązują również określone kryteria dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz środowiska. Szkody dla środowiska naturalnego są maksymalnie ograniczane i z zasady wyrównywane np. sadzeniem nowych drzew.

Praca dzieci jest dozwolona tylko wtedy, gdy dziecko wnosi minimalny wkład w produkcję produktów sprawiedliwego handlu. Praca przymusowa jest zabroniona. Ponadto producenci w ramach koncepcji sprawiedliwego handlu muszą stale pracować nad poprawą warunków pracy i jakości produktów. Aby pomóc producentowi w inwestycjach w proces produkcyjny, importer często płaci zaliczkę. Producenci na zasadach sprawiedliwego handlu aktywnie uczestniczą zatem w zrównoważonym rozwoju eksportu z krajów trzeciego świata.

Godziwa cena handlowa

Wytwórcy produktów w ramach sprawiedliwego handlu powinni otrzymywać od importerów godziwą rekompensatę za zrównoważony rozwój eksportu. Ta uczciwa rekompensata – lub „godziwa cena” – jest również nazywana „minimalną zapłatą zapewniającą utrzymanie”. Taka godziwa zapłata oznacza, że wytwórca produktów objętych sprawiedliwym handlem może utrzymać się z zarobku. Każdy wytwórca produktów sprawiedliwego handlu musi być w stanie opłacić wyżywienie, odzież i miejsce zamieszkania z tego, co zarobi swoją działalnością gospodarczą.

Jest również wymagane, aby wytwórcy otrzymywali za swoje produkty sprawiedliwego handlu wystarczający zarobek, który umożliwi ich dzieciom chodzenie do szkoły. Bardzo trudno jest ustalić standard godziwej płacy. Importerzy i producenci zawsze zwracają uwagę na lokalne standardy i na tej podstawie ustalają godziwą cenę za produkty wytwarzane w ramach sprawiedliwego handlu.

10 zasad sprawiedliwego handlu

1. Tworzenie możliwości dla wytwórców w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej 2. Przezroczystość 3. Uczciwe praktyki handlowe 4. Odpowiedzialne ceny, zapłata umożliwiająca utrzymanie 5. Zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej 6. Równość szans 7. Godne warunki pracy 8. Budowanie potencjału rozwoju 9. Szacunek dla środowiska naturalnego 10. Promuj sprawiedliwy handel

Max Havelaar (Fairtrade w Holandii)

Max Havelaar to niezależny znak jakości sprawiedliwego handlu. Produkty ze znakiem Fairtrade Max Havelaar są wytwarzane i sprzedawane na uczciwych warunkach. Powszechnie uważa się, że Max Havelaar jest marką, która sprzedaje własne produkty, takie jak kawa. Nic z tych rzeczy. Fundacja Max Havelaar sama niczego nie produkuje, ani nie sprzedaje.

Hamak Online sprzedaje również produkty Fairtrade Original oraz towary innych marek, dla których znak jakości nie jest (jeszcze) dostępny i dlatego nie zawsze mogą go używać.

EFTA

Europejskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (EFTA) to sieć organizacji Fair Trade w Belgii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii. EFTA ma na celu zwiększenie wydajności i skuteczności zbiorowego importu produktów sprawiedliwego handlu poprzez wymianę informacji, współpracę handlową i rozwój wspólnych stanowisk.

Ponadto EFTA stawia sobie za zadanie promocję koncepcji sprawiedliwego handlu, zarówno w płaszczyźnie handlowej, jak i politycznej. Ważnymi działaniami są tutaj powszechne kampanie i strategia zbiorowego lobbingu.

WFTO

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO) to globalna inicjatywa na rzecz sprawiedliwego handlu. Należą do niej organizacje producentów, importerzy i „sklepy światowe” (sklepy Fair Trade). WFTO ma ponad 350 członków. Współpracują oni na rzecz opracowywania innych, bardziej sprawiedliwych metod działania. WFTO działa jako promotor sprawiedliwego handlu oraz forum wymiany informacji między organizacjami członkowskimi.